top of page

st 04. 10.

|

Galé Guia, Portugal

FLOW'N'RIDE | Portugalsko

One week with yoga and surf on the south coast of Portugal with me and Sylvi! This retreat is English Friendly and classes will be led in English :))

FLOW'N'RIDE | Portugalsko
FLOW'N'RIDE | Portugalsko

kdy a kde

04. 10. 2023 17:00 – 11. 10. 2023 17:00

Galé Guia, Portugal, Galé, 8200-424 Guia, Portugal

info

Příjměte pozvání na náš yoga a surf retreat na krásném jižním pobřeží Portugalska! [ENGLISH BELLOW]

Flow'n'Ride Portugalsko je již třetí zahraniční výjezd za sluníčkem, mořem, surfem a jógou s mou osobou. Tentokrát vás retreatem provedu společně se Sylvi Dundáčkovou - mou milou ženou oplývající ženskostí a jemností, zpěvem, tancem a léčivým dotekem zkušené fyzioterapeutky.

prohlédněte si fotky

UBYTOVÁNÍ

Dočasným domovem nám bude nádherná a prostorná vila s bazénem na jižním pobřeží Portugalska, ze které to je jenom kousek pěšky na pláž Galé. Ubytováni budete v pokojíčkách po 2 lidech - jsou vzdušné s velkými okny a výhledy do zahrady, na bazén nebo na oceán. Některé pokoje mají přímý vstup do zahrady, některé na terasu.

Na zahradě a okolo bazénu jsou lehátka na lenošení, ping-pongový stůl na hravé chvilky a velký stůl na společné snídaně.

V patře se nachází krásná terasa na chytání sluníčka, nasávání přímořského vzduchu, ásanovou praxi, ranní meditaci nebo večerní sklenku místního vína.

V přízemí nás čeká prostorný obývák se sezením a televizí pro společné filmové večery (když bude chuť). Dále pak kuchyně s veškerým vybavením pro vlastní nebo skupinové vaření večeří.

JÓGA & PROGRAM

Každý den se můžete těšit na 90' jógovou praxi střídavě se mnou a Sylvi Dundáčkovou. V Sylvi lekcích se hlouběji seznámíte s vlastním tělem. Pomůže vám najít jistotu v jednotlivých ásanách skrze bezpečné a správné provedení a kontrolu v přechodech mezi nimi. Její zkušenosti Fyzioterapeutky jistě ocení i ti z vás, které trápí již delší dobu nějaká oblast v těle a nevíte jak správně napětí ulevit.

Lekce budou podle programu probíhat buďto ráno, nebo naopak večer. Některé dny budeme praktikovat na zahradě, jindy na terase, a jindy zase na pláži s východem/západem slunce! :))

Mimo jógu, relaxování u bazénu a objevování okolních pláží nás čeká:

- 1x vedená surf lekce s místním instruktorem a veškerým vybavením (zájemci si mohou více lekcí domluvit na místě)

- 1x výlet na kajaku do jeskyní Bengail Caves

- 1x celodenní výlet po historickém Algarve - městečka, památky, architektura i gastro zážitky

JÍDLO

V ceně pobytu jsou zahrnuté vegetariánské snídaně, které vám spolu se Sylvi (a třeba i vaší pomocí) připravíme. Očekávejte čerstvé pečivo, vajíčka, místní ovoce, zeleninku, muesli, rostlinná mlíka, kávu a čaj. Nějaké dny třeba palačinky, jiné třeba avokádo...

Večeře a svačinky si bude každý orchestrovat podle vlastní preference. K dispozici bude vybavená kuchyň, v okolí zase restaurace, kavárny a supermarkety.

DOPRAVA

Se Sylvi letíme z Prahy 4.10. do Lisabonu, zpátky 13.10. 

Retreat končí 11.10., ale my si ho rádi prodloužíme o dva dny, které strávíme v Lisabonu :))

V Lisabonu budeme pronajímat auta pro všechny na celý pobyt, což nám usnadní výlety i objevování okolních pláží. Z Lisabonu se proto do vily dopravíme pronajatými auty společně. Je možné letět i přímo do Faro - to je blíže k vilce z druhé strany, ale přesun do domku je v tomto případě vlastní :))

Pronájem aut bude rozpočítám podle osob a aktuálního ceníku a je nad rámec ceny pobytu. Cena by se měla pohybovat okolo 1500-2000,-/os/pobyt.

CENA

Early Bird (do konce května) | 15.900,-

Full price (do konce září) | 16.500,-

CENA ZAHRNUJE

- 7 x ubytování v nádherné vile s bazénem

- 7x vegetariánská snídaně

- 7x jóga lekce se mnou a Sylvi

- 1x lekce surfu s instruktorem a veškerým vybavením

- 1x výlet na Kajaku do jeskyní Benagil Caves

CENA NEZAHRNUJE

- letenka

- pojištění

- obědy/večeře

- pronájem aut (cca 1500-2000,- podle počtu osob)

V případě nejasností a dotazů se neváhejte ozvat. Už teď se obrovsky těšíme! 

Kačí & Sylvi

__________ E N G L I S H _____________

This year will be english friendly!

Flow'n'Ride Portugal is my third overseas yoga & surf trip! This one is organized with my dear Sylvi Dundáčková - an amazing woman with so much gentleness and kindness inside who loves yoga, dancing, singing and laughing! She is a yoga instructor and an experienced physiotherapist.

retreat gallery

ACCOMMODATION

Our temporary home will be a beautiful and spacious villa with a pool on the south coast of Portugal. From the villa it is only a short walk to Galé beach. You will be accommodated in rooms for 2 people - they are airy with large windows and views of the garden, the pool or the ocean. Some rooms have direct access to the garden, some to the terrace.

In the garden and around the pool there are deckchairs for lounging, a ping-pong table for playful moments and a large table for breakfasts together.

Upstairs there is a beautiful terrace for sunbathing, taking in the sea air, asana practice, morning meditation or an evening glass of local wine.

On the ground floor, there is a spacious living room with seating and a TV for joint movie nights (when you feel like it). There is also a kitchen with all the equipment for cooking dinner yourself or in a group.

YOGA & PROGRAM

Every day you can look forward to a 90' Yoga practice alternating with me and Sylvi. In Sylvi lessons, you will get to know your own body more deeply. It will help you find confidence in individual asanas through safe and correct execution and control in the transitions between them. Her experience as a Physiotherapist will certainly be appreciated by those of you who have been troubled by some area of your body for a long time and do not know how to properly relieve tension.

According to the program, the lessons will take place either in the morning or in the evening. Some days we will practice in the garden, some days on the terrace, and some days on the beach with sunrise/sunset! :))

In addition to yoga, relaxing by the pool and exploring the nearby beaches, we have:

- 1x guided surf lesson with a local instructor and all equipment (those interested can arrange more lessons on the spot)

- 1x kayak trip to the Bengail Caves

- 1x full-day trip around the historic Algarve - towns, monuments, architecture and gastronomic experiences

FOOD

Vegetarian breakfasts are included in the price, which we will prepare for you together with Sylvi (and maybe with your help). Expect fresh pastries, eggs, local fruit, vegetables, muesli, plant-based milks, coffee and tea. Some days pancakes, other days avocado...

Everyone will orchestrate their own dinner and snacks according to their own preferences. An equipped kitchen will be available, and there are restaurants, cafes and supermarkets in the area.

TRANSPORT

Sylvi and I are flying from Prague on October 4. to Lisbon and back on the 13.10. The retreat ends on 11/10 but me and Sylvi wil spend 2 more days in Lisbon.

In Lisbon, we will rent cars for everyone for the entire stay, which will make it easier for us to go on trips and explore the surrounding beaches. We will therefore travel to the villa from Lisbon in rented cars together. It is also possible to fly directly to Faro - it is closer to the villa from the other side, but in this case the transfer to the house is on your own :))

Car rental will be calculated according to the number of persons and the current price list and is in addition to the price of the stay. The price should be around 1500-2000/person/stay.

PRICE

Early Bird (till the end of May) | 15.900 CZK

Full price (toll the end of September) | 16.500 CZK

*payment plans are possible!

PRICE INCLUDES

- 7 x accommodation in a wonderful villa with a pool

- 7x vegetarian breakfast

- 7 yoga lessons with me and Sylvi

- 1x surf lesson with instructor and all equipment

- 1x Kayak trip to the Benagil Caves

PRICE DOES NOT INCLUDE

- flight ticket

- insurance

- lunches/dinners

- car rental (approx. 1500-2000 CZK depending on the number of people)

To register, please fill in the form bellow and if there are any further questions, do not hesitate to ask!

Much love,

Kačí & Sylvi

Share this event

bottom of page